Projekty EÚ

                                   

 

Spoločnosť NAMEX s.r.o. podpísala v júni 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu podnikateľských aktivít v oblasti zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií,  s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Hlavné informácie o projekte:

 

Názov projektu:

V spoločnosti NAMEX,s.r.o. chceme vyrábať naše produkty inovatívne, najmodernejšou vyspelou technológiou, ekologicky s dôrazom na ochranu životného prostredia a rozširovať rady zamestnancov.

 

Kód projektu v ITMS: 25110121056

 

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 

Prioritná os: 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

 

Opatrenie: 1.1 Inovácie a technologické transfery

 

Cieľ projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti NAMEX,s.r.o. pomocou rastu zamestnanosti a inovovaním výroby ekologickou technológiou.

 

Špecifické ciele projektu:

 

  • Zvýšenie počtu zamestnancov o 3 nové pracovné miesta (1 miesto počas udržateľnosti projektu) a zlepšenie pracovných podmienok súčasných a budúcich zamestnancov.
  • Rozšírenie produktových radov, nárast tržieb, pridanej hodnoty, zavedenie šetrnej technológie k ŽP a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.
  • Inovácia a rozšírenie výrobných postupov o 1 novú technológiu kompletného procesu praženia arašidov s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti.

Prijímateľ: NAMEX s.r.o.

 

Miesto realizácie projektu: Gaštanová 6, Hurbanovo

 

Doba realizácie projektu: 25.06. 2015 – 07.08. 2015

 

Výška poskytnutého finančného príspevku: 141 916,66 EUR

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

 

Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

 

 

 

                 

 

 

 

Názov projektu: Rozšírenie a modernizácia výrobných kapacít spoločnosti NAMEX s.r.o.

 

Prijímateľ: NAMEX s.r.o., Gaštanová č.6, 947 01 Hurbanovo

 

Výška NFP: 218 295,70 EUR

 

Predmet projektu:

 

Predmetom projektu je obstaranie strojov a technológií, ktoré zahŕňa nákup nasledovných strojov:

 

Pražička arašidov na arašidové chrumky, Ochucovací bubon, Vonkajšie silo a Technologická linka na výrobu arašidových chrumiek pozostávajúca z viacerých na seba nadväzujúcich nasledovných strojov: Miešacie zariadenie, Špirálový dopravník na kukuričnú krupicu, Extrudér, Ochucovací bubon, Baliaci stroj, Skrutkový kompresor, Váhy kontrolné a Detektor kovu.

 

Cieľ projektu:

 

Prostredníctvom vyspelých strojov sa zabezpečí odstránenie identifikovaných nedostatkov v procese výroby extrudovaných výrobkov, plnenie zadefinovaných požiadaviek odberateľov s dôrazom na zvýšenie počtu vyrobených výrobkov minimálne o 30%, zvýšenie kapacity výrobnej linky a zabezpečenie trvalo dodržiavanej vysokej kvality extrudovaných výrobkov, produktov. Obstarané stroje v rámci ich celého výrobného procesu budú slúžiť na výrobu arašidových chrumiek z kukuričnej krupice.